Cà phê sống là cà phê chưa qua giai đoạn rang gồm hai loại: cà phê thóc và cà phê nhân